مجمع انتخاباتی هیئت کشتی استان اصفهان به روایت تصاویر

صبح امروز و با حضور دکتر سلطان حسینی مجمع انتخاباتی هیئت کشتی استان اصفهان برگزار شد و ریاست این هیئت در چهار سال آینده به محمد مجیری رسید.

Go to TOP